Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgplakater på vejareal

Der er ret til at ophænge valgplakater på offentlige veje og private fællesveje i byerne uden at skulle søge om en forudgående tilladelse – under forudsætning af, at gældende regler følges.

Generelle regler

 • Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse” på en vejrbestandig plade.

 • Valgplakaterne skal være forsynes med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.

 • Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

 • Ansvar for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af plakaterne påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen, både over for masteejerne og tredje mand.

 • Politiet, Norddjurs Kommune eller vejbestyreren kan kræve valgplakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.

 • Er valgplakaten ophængt i strid med reglerne kan vejbestyrelsen eller kommunen kræve denne nedtaget inden for 24 timer. Vejbestyreren kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden tidsfristen.

HVornår må valgplakaterne hænges op?

 • Ophængning må tidligst påbegyndes kl. 12.00 på den fjerde lørdag før valgdagen (lørdag den 7. maj 2022 kl. 12.00).

Hvor store må valgplakaterne være?

• Valgplakaterne må ikke være større end 0,8 m2 (120 cm højde, 60 cm bredde).

• Ønsker du at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre op, skal du søge om tilladelse hos Norddjurs Kommune, Teknik og drift.

Hvor må valgplakater hænges op?

 • På master til vejbelysning og elforsyning, vejtræer, hegn og indretninger fæstnet til jorden. Valgplakater i træer skal ske efter lovgivningen, og for at undgå skader skal følgende yderligere følges:

 • Valgplakater må kun opsættes i træer uden at skade disse. Forvoldes der skade, vil der blive krævet erstatning.

 • Valgplakater må ikke opsættes med søm eller lignende til træet - udelukkende med snor af en beskaffenhed, der ikke skader træet.

 • Valgplakater må kun opsættes i træer, der er opstammede og på de frie stammer.

 • Sker der skade på et træ, har den ansvarlige for opsætningen pligt til at melde skaden til Norddjurs Kommune.

Hvor må der ikke hænges valgplakater op?

 • Motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.

 • Midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.

 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Plakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler.

 • Plakaterne må ikke forhindre oversigtsforholdene eller på anden måde nedsætte eller udgøre fare for trafiksikkerheden.

 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.

 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant på plakaten.

 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning.

 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader eller ændringer af vejtræer eller master mv.

Hvordan skal valgplakater ophænges i master med luftledninger?

 • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning.

 • Personer og værktøj må heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen.

Fastgørelse af valgplakater

 • Der skal anvendes plastbindere, plastikisoleret tråd eller snor.

 • Der må ikke bruges søm.

 • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.

 • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.

 • Valgplakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.

 • Alt materiale til brug ved fastgørelse af valgplakaterne skal fjernes, når disse nedtages.

 • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds.

Hvor længe må plakaterne hænge?

 • Nedtagning af både plakater og det, de er sat op med, skal være udført senest 8 dage efter afstemningsdagen, inden døgnets udløb kl. 24.00. (torsdag den 9. juni 2022 kl. 24.00).

 • Plakater, som ikke er fjernet inden for fristen, eller som er opsat i strid med loven, vil blive fjernet af kommunen eller politiet for ophængerens regning.

 • Vejbestyreren/kommunen vil dog først inden tage kontakt til ophængeren/kontaktpersonen og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaten ned. Hvis der ikke står på plakaten, hvem der har hængt den op, kan udgifterne til at fjerne plakaten, pålægges den person, der agiteres for på valgplakaten.

 • OBS: Vejbestyreren og politiet har mulighed for at nedtage valgplakater, der er ophængt uden for den tilladte periode eller på den anden måde er ophængt i strid med reglerne. Udgifter til nedtagning af plakater eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges ophængeren, den juridiske eller fysiske person, der er angivet på valgplakaten eller personen, der er afbilledet på plakaten.

 • Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan destrueres.

Illustration af ophængning af valgplakater kan ses her

Yderligere information findes her

Der kan findes yderligere oplysninger i lov nr. 1520 af 27. december 2014 samt lov nr. 175 af 21. februar 2017, ved at kontakte Vejdirektoratet, Juridisk enhed på telefon 72 44 33 33 eller ved henvendelse til Norddjurs Kommune, Vej og Ejendom, på mail vejogejendom@norddjurs.dk.