Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ophængning af valgplakater

Plakater på højst 0,8 m2 må ophænges fra lørdag d. 7. maj 2022 fra kl. 12.00, uden at der skal søges om tilladelse til det ved vejmyndigheden.

Plakaterne skal senest være nedtaget senest torsdag d. 9. juni 2022 kl. 24.00.

Det er kommunens afdeling Vej og Ejendom der administrerer reglerne og vil også gennemføre tilsyn for at se, at reglerne generelt overholdes.

Dette vil blive gjort, i starten af perioden, løbende i perioden, efter eventuelle påbud, ved borgerhenvendelser, og omkring udløb af opsætningsperioden.

Vejdirektoratet har lavet en skitse for hvordan plakaterne må ophænges på lygtepælene. Derudover laver Vejdirektoratet en vejledning til ophængning af valgplakaterne. Denne vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside, når den er modtaget.

De nærmere regler for ophængningen kan ses i vejlovgivningen. I vejlovens §3, nr. 1, §84 og §85 og privatvejlovens §10, nr. 17, § 66 a og § 66 b.

De væsentligste regler for ophængningen skitseres her:

  • Plakater, som er opsat på lygtepæle direkte ved et fortov /gangareal, skal hænge mindst 2,3 m oppe, målt fra nederste kant af plakaten, eller hænge mindst 0,3 m fra cykelstikant og mindst 0,5 m fra kørebanekant, målt fra nærmeste kant.

  • Plakaterne må ikke ophænges i midterrabatter på veje, hvor hastigheden er over 60 km.

  • Plakaterne må ikke ophænges på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Plakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler.

  • Plakaterne må ikke forhindre oversigtsforholdene eller på anden måde nedsætte eller udgøre fare for trafiksikkerheden.

  • Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.

  • Politiet, Norddjurs Kommune eller vejbestyreren kan kræve valgplakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.

  • Er valgplakaten ophængt i strid med reglerne kan vejbestyrelsen eller kommunen kræve denne nedtaget inden for 24 timer. Vejbestyreren kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden tidsfristen.

Flere steder, bl.a. på langs Havnevejen, på Bavnehøjvej, på Randersvej, er det ikke muligt at hænge på lygtepælene som står tæt på vejkanten.

Ved forrige valg oplevede forvaltningen, at flere plakater var til gene for større køretøjer, herunder bybussen/lastbiler, særligt når der samtidig kom modkørende bilister.

Lygtepælene på disse strækninger, er tættere end 0,5 mr fra vejbanen, og derved kan de ikke lovligt ophænges der.

I Grenaa midtby skal I ved ophængning være opmærksomme på, at plakaterne både skal have 2,3 m afstand til belægningen.

I skal derfor være opmærksomme på om dette krav kan overholdes på de korte lygtepæle.
Der kan være lignende forhold i flere af kommunens øvrige byer, eller andre steder i Grenaa.

Det er også en rigtig god ide at indtegne på et kortbilag, hvor plakaterne ophænges. Dette sikrer at man får alle plakater samlet ind igen, også dem som evt. er faldet ned.

I skal være også være opmærksomme på, at plakaterne ofte ”falder” lidt ned. Derved overholder de ikke altid reglerne med afstandskrav til fortov mv., som da de blev hængt op.

De falder ofte lidt ned når de har hængt oppe et stykke tid, hvis der har været regnvejr, blæsevejr eller lignende.

Når de hænger langt nede ved fortovene og cykelstierne, er de til gene samt til fare for fodgængere samt cyklister.

Vi opfordrer jer derfor til, at I jævnligt får gennemgået opsætningen af plakaterne og få fejlene rettet eller plakaterne nedtaget. Her kan kortbilaget være en god hjælp til at få tjekket alle steder plakaterne er ophængt.

Husk – det er jeres ansvar at plakaterne hænger efter lovgivningen og at reglerne er lavet for trafiksikkerhedens skyld.